VACANCY- PWLLMEYRIC WARD – NOTICE OF VACANCY IN OFFICE OF COUNCILLOR HYSBYSIAD SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD

COMMUNITY OF MATHERN, PWLLMEYRIC WARD
CYMUNED MATHARN, WARD PWLLMEYRIC
NOTICE IS HEREBY GIVEN
HYSBYSIR DRWY HYN

that a casual vacancy has arisen in the Office of Councillor for the Community/Town Council.
y daeth sedd yn achlysurol wag ar gyfer Swydd Cynghorydd ar gyfer y Cyngor Cymuned/Tref.


If by 21 October, 2020 (14 days excluding Dies Non, after the date of this notice) a request for an election to fill said vacancy is made in writing to the Returning Officer at the address below by TEN electors for the said Community/Town, or if warded said Community/Town ward, an election will be held to fill the said vacancy, otherwise the vacancy will be filled by co-option.


Os erbyn 21 Hydref, 2020 (14 diwrnod yn eithrio Dies Non, ar ôl dyddiad yr hysbysiad yma) y gwneir cais am etholiad i lenwi’r sedd wag a nodwyd mewn ysgrifen at y Swyddog Canlyniadau yn y cyfeiriad islaw gan DDEG etholwr ar gyfer y Gymuned/Tref a nodir, neu os mewn ward y ward Cymuned/Tref a nodir, cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag a nodir, fel arall caiff y sedd wag ei llenwi drwy gyfethol.


If an election is called, it will be held as soon as practicable following receipt of the request.

Os gelwir etholiad, caiff ei gynnal cyn gynted ag sy’n ymarferol ar ôl derbyn y cais.
Dated 1 October, 2020
Dyddiedig 1 Hydref, 2020
Paul Matthews
Returning Officer

Monmouthshire County Council
The Rhadyr
Usk
NP15 1GA
Paul Matthews
Swyddog Canlyniadau
Cyngor Sir Fynwy
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

 • In computing any period of time for this purpose, a
  Saturday, Sunday, day of the Christmas break, of the
  Easter break or of a bank holiday or day appointed for
  public thanksgiving or mourning must be disregarded.
  “The Christmas break” means the period beginning with the
  last week day before Christmas Eve and ending
  with the first week day after Christmas Day which is not a
  bank holiday. “The Easter break” means the period
  beginning with the Thursday before and ending with the
  Tuesday after Easter Day, and “a bank holiday
  break” means any bank holiday not included in the
  Christmas break or Easter break and the period
  beginning with the last week day before that bank holiday
  and ending with the next week day which is not a
  bank holiday.
 • Wrth gyfrif unrhyw gyfnod amser ar gyfer y diben hwn, rhaid
  anwybyddu dyddiau Sadwrn, dyddiau Sul, dyddiau gwyliau’r
  Nadolig, gwyliau’r Pasg neu wyliau banc neu ddiwrnod a
  benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alaru cyhoeddus. Mae
  “gwyliau’r Nadolig” yn cynnwys y cyfnod sy’n dechrau gyda’r
  diwrnod wythnos olaf cyn Noswyl Nadolig ac yn dod i ben gyda’r
  diwrnod wythnos cyntaf ar ôl Dydd Nadolig nad yw’n ŵyl banc.
  Mae “gwyliau’r Pasg” yn golygu’r cyfnod yn dechrau gyda’r dydd
  Iau cyn ac yn diweddu gyda’r dydd Mawrth ar ôl Dydd y Pasg,
  ac mae “gwyliau banc” yn golygu unrhyw ŵyl banc na chafodd
  ei chynnwys yng ngwyliau’r Nadolig neu wyliau’r Pasg a’r cyfnod
  yn dechrau gyda’r diwrnod wythnos olaf cyn yr ŵyl banc honno
  ac yn dod i ben gyda’r diwrnod wythnos nesaf nad yw’n ŵyl
  banc.

 • Printed and published by the Returning Officer, Monmouthshire County Council, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA
  Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Skip to content